Podmínky

Všeobecné podmínky využívání www.pneubazos.cz

Tyto Všeobecné podmínky (dále jen „Podmínky“) obsahují závazná pravidla a podmínky využívání služeb inzertního serveru na webových stránkách www.pneubazos.cz (dále jen „Server“), provozovaných společností Gummyland s.r.o. IČO: 26007037, Masarykova 17,Častolovice 517 50, vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19699 (dále jen „Provozovatel“). Jakákoli osoba, využívající služeb inzertního serveru na webových stránkách www.pneubazos.cz (dále jen „Uživatel“) je povinna k Podmínkám přistoupit a je povinna tyto Podmínky dodržovat.

Provozovatel je oprávněným provozovatelem a správcem Serveru (dále jen „Správce“). V rámci provozu Serveru poskytuje Správce Uživatelům služby, které umožňují vkládat na Server textové a obrazové informace (dále jen „Data“). Služby Serveru umožňují tyto informace zobrazovat, zasílat, přehrávat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat.

I. Práva a povinnosti Uživatele

Podmínkou pro užívání služeb Serveru Uživatelem je:

 • (i) registrace Uživatele na Server; a
 • (ii) přistoupení Uživatele k Podmínkám;

Při registraci je Uživatel povinen uvést následující údaje:

 • (i) Jméno a příjmení;
 • (ii) elektronickou adresu (e-mail);
 • (iii) telefonní kontakt

Uživatel je zodpovědný za:

 • (i) kvalitu Dat jím vložených na Server;
 • (ii) formální i obsahovou stránku Dat umístěné na Serveru;
 • (iii) případné porušení práv třetích osob, včetně následků z toho plynoucích.

Uživatel prohlašuje, že je oprávněn:

 • (i) uveřejnit a šířit Data prostřednictvím Serveru;
 • (ii) používat případné ochranné známky nebo prvků, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví a jsou použity v rámci uveřejněných Dat;

Uživatel se zavazuje:

 • (i) na žádost Správce doložit materiály, či skutečnosti, které se týkají jeho oprávnění vykonávat majetková autorská práva k použitým Datům;
 • (ii) uhradit oprávněným osobám a Správci náhrady za vzniklé škody v případě porušení práv třetích osob

Uživatel se zavazuje, že při vkládání Dat na Server:

 • (i) bude obsah Dat bude v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem a nebude porušovat platné právní normy České republiky a práva třetích osob;
 • (ii) bude Uživatel dodržovat tyto Podmínky a pokyny Správce;
 • (iii) nebude Uživatel ukládat identická Data na Server opětovně;
 • (iv) bude respektovat limity a technické požadavky stanovené Správcem
 • (v) nebude na Server ukládat Data takového charakteru, který by mohl poškodit dobrou pověst Správce či jeho oprávněné zájmy, a
 • (vi) nebude vytvářet vícenásobné uživatelské účty.

Uživatel není oprávněn upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby získané ze služeb Serveru ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat služeb Serveru k jakýmkoli účelům odporujícím platným zákonům nebo těmto Podmínkám. Uživatel nesmí služby Serveru využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci Serveru nebo rušit používání Serveru nebo služeb Serveru jinými osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se služeb Serveru, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Správcem.

Na přání Uživatele (i bez udání důvodu), budou jím vložená data vymazána z veřejné části webu. Správce prohlašuje, že podnikne veškerá možná, tj. známá opatření, aby Data zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob a vyhrazuje si právo uchovávat si údaje o činnosti Uživatele na Serverech, aby mohl později vyhovět případným žádostem orgánů státní správy o jejich sdělení.

Uživatel bere na vědomí, že Data, která dobrovolně poskytne mohou být použita třetí osobou. Správce však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby získají přístup k Datům jednotlivých Uživatelů anebo k jejich účtům anebo k příslušné databázi Správce či jeho partnerů využívajících služeb Serveru a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

Uživatel tímto uděluje Správci výslovný souhlas se zasíláním e-mailů do e-mailové schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Takový e-mail může mít informační nebo reklamní charakter a je zasílán Správcem. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může Uživatel oznámit Správci zasláním e-mailu na adresu pneubazos@seznam.cz

Uživatel je oprávněn v souvislosti s využíváním služeb Serveru předávat Správci své názory nebo připomínky (elektronicky, poštou či jiným způsobem). V takovém případě poskytuje Správci k těmto výsledkům jeho činnosti a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen „Příspěvky“) právo Příspěvky používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoli takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoli předchozích práv udělených ve vztahu k těmto Příspěvkům. Na základě předání těchto Příspěvků nevzniká Správci povinnost tyto jakkoli užívat a je oprávněn tyto příspěvky kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit z webových stránek. Tato oprávnění Uživatel uděluje Správci bezplatně.

Uživatel je oprávněn zasílat Správci dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb Serveru nebo těchto Podmínek prostřednictvím e-mailu na adresu pneubazos@seznam.cz

II. Práva a povinnosti Správce

Správce je povinen umožnit Uživateli uveřejnění Dat na Serveru za podmínky, že Uživatel dodržuje tyto Podmínky a obsah Dat je v souladu s těmito Podmínkami.

Správce je oprávněn sledovat údaje z profilu služeb Serveru jednotlivých Uživatelů pro statistické účely. Je oprávněn tyto informace zveřejňovat. Tyto sestavy nebudou obsahovat žádné osobní údaje Uživatelů, na základě kterých by mohl být Uživatel identifikován nebo kontaktován bez jeho předchozího souhlasu.

Správce je oprávněn odtajnit údaje Uživatele Serveru, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona, nebo na žádost orgánů činných v trestním řízení, na žádost soudu nebo správních orgánů.

Správce prohlašuje, že zavedení služeb Serveru věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Serveru mohla vzniknout Uživatelům či třetím osobám.

Správce neodpovídá za činnost Uživatelů služeb Serveru ani za způsob jakým služby Serveru využívají. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Serveru Uživateli či třetími osobami.

Správce nenese jakoukoli odpovědnost za škody, které by Uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Neodpovídá za škody, které by Uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností. Správce nenese jakoukoli odpovědnost za obsah Dat vkládaných Uživateli na Server. Správce neodpovídá za obsah Dat ani za právní vztahy, které na základě uveřejnění Dat na Serveru mezi Uživateli vzniknou.

Správce je oprávněn kdykoli odstranit nebo znepřístupnit Data, která:

 • (i) mají protiprávní povahu, nebo
 • (ii) jsou výsledkem protiprávního jednání Uživatele; nebo
 • (iii) jsou v rozporu s Podmínkami, nebo
 • (iv) jsou v rozporu s dobrými mravy, nebo ohrožují veřejný pořádek; nebo
 • (v) nesplňují technické požadavky Správce; nebo
 • (vi) by mohla poškodit dobrou pověst Provozovatele, či jeho oprávněné zájmy,

a to i v případě, že se jednalo o Data, vložená nebo zvýhodněná pomocí placené služby. Uživateli v tomto případě nevzniká jakýkoliv nárok na refundaci ani jinou náhradu.

Správce si vyhrazuje právo znemožnit přístup Uživatelům kteří poruší tyto Podmínky a to například zablokováním registrace, e-mailové schránky nebo IP adresy.

Správce je oprávněn kdykoli odstranit nebo znepřístupnit Data uložená na Server v rámci placené služby, v případě, že služba není uhrazena řádně a včas.

Správce je povinen informovat Uživatele bez zbytečných průtahů o odmítnutí, pozastavení, či ukončení zveřejňování Dat.

Správce je oprávněn služby Serveru upravovat nebo inovovat a to kdykoli bez předchozího souhlasu Uživatelů.

Správce je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Změna Podmínek je platná a účinná okamžikem jejich uveřejnění na stránkách Serveru. V případě, že se Uživatel po účinnosti novelizovaných Podmínek přihlásí k Serveru, má se za to, že přistupuje k takto novelizovaným Podmínkám a se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.

Služby Serveru mohou odesílat Uživatelům Serveru zprávy formou elektronické pošty, SMS nebo MMS, jimiž Uživatel dostává požadované informace. Správce je oprávněn elektronickou poštou informovat Uživatele o službách Serveru, funkcích, provozu, novinkách atd. Pro tyto účely uděluje Uživatel Správci svůj souhlas s užíváním kontaktních informací a to po dobu, po niž bude platná registrace Uživatele na Serveru.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti ode dne 1.10.2012